Ellinge slott

Ellinge i nutid

Jag får väl räkna Ellinge som släktens svenska stamgods.

Christopher Henningsen Walkendorff till Glorup(1621-1690) som är min direkte anfader i 10 generationer, skrev sig till Ellinge och ytterligare tre slott. De var Maglö, Hessleholm och Holme.

Ellinge 1680 Buhrman-Fischer. Foto och ägare Ann Walkendorff©

År 1680 reste von Buhrman runt i Skåne och tecknade av ett femtiotal slott och herresäten.
Hans teckningar utgavs 1756 av Abraham Fischer i verket Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne.
De presenteras i form av kopparstick utförda av Carl Bergquist.

Troligtvis tillträdde han slottet runt 1640, då hans första hustru Margrethe Hansdotter Barnekow (1625-1645) till Vittskövle, ärvde Ellinge från sin faster Mette Barnekow.

Läs mer om Christopher och hans liv under en annan flik.

1690 ärvdes slottet av Christophers och Margaretes son Hans Walkendorff, läs mer om honom under ätten Walkendorff. Han blev så småningom släktens olycka, hans smeknamn var ju det föga smickrande “Herr Hans lånekaka”.

ELLINGE ligger ett par km sydväst om Eslöv. Slottets huvudbyggnad är till sin grundstomme mycket gammal, möjligen ända från 1400-talet, varom välvda källare och murar av stora kvaderstenar i dess norra del vittnar.

Genom en ombyggnad som började 1735 fick Ellinge sitt utseende betydligt förändrat. Den medeltidsaktigt slutna skånsk-danska borgen förvandlades då till en öppen herrgård av sedvanlig svensk typ.

Samtidigt anlades ny park och trädgård. Dessa fanatstiska träd ruvar majestätiskt över så mycket historia.

1854 revs den norra flygeln på borgholmen och i stället uppfördes den nuvarande tornartade stenbyggnaden. Huvudbyggnaden fick då gavlar i renässansstil. Under 1950-talet genomgick slottet en omfattande renovering, varvid äldre arkitekturdetaljer tillvaratogs. Slottet omges ännu av de gamla vallgravarna.

Ellinge byggdes en gång som en försvarsborg och ligger vid Bråån, en biflod till Lödde å (Kävlingeån). Dessa båda åar bildade förr i tiden strategiskt en försvarslinje för södra Skåne och vid dessa ligger också de gamla befästa borgarna Skarhult, Flyinge, Hvidarp (Viderup), Örtofta och Borgeby. Åarna hade då mer vatten än nu och var ofta svåra att komma över, varför de spelade en framträdande roll under medeltidens strider inom Danmark och senare under krigen med Sverige.

Ellinge är ett av Skånes äldsta gods med anor från 1100-talet, och tillhörde under medeltiden flera av Danmarks mäktigaste släkter och spelade därför en viktig roll i Danmarks historia. Utan att överdriva kan jag hävda, att Ellinge finns i våra hjärtan och i våra gener.

Först i raden av stormän på egendomen var:

 1. Erland Galen (direkt ana), början av 1200-talet. Han hade fyra söner, vilka genom sin mor Cecilie var släkt med Danmarks främsta stormansätt Hvide och Sverkerska ätten i Sverige. (Benedikte Ebbesdatter Hvide var gift med Sverker II (den yngre) Karlsson, kung av Sverige.) Av dessa Erlandsöner blev två ärkebiskopar;
 2. Ärkebiskop Jacob Erlandsen och
 3. Ärkebiskop Erland Erlandsen, och de andra två, Jens och Niels direkt ana, efter varandra ägare till Ellinge.
 4. Jens Erlandsen var 1258 gilkare, det vill säga högste befälhavare, i Skåne. Vid stridigheterna rörande kungens eller kyrkans överhet mellan hans bror ärkebiskop Jacob i Lund och danske kungen Christoffer I, son till en direkt ana, stod Jens på sin brors sida. Sedan kungen fängslat ärkebiskopen med hjälp av prelatens egen broder Niels fick denne överta Ellinge och gilkareämbetet.
 5. Niels Erlandsen (direkt ana) lämnade gården i arv till sin son
 6. Jacob Nielssen, vars son
 7. Niels Jacobssen senare blev herre till Ellinge. Denne dog 1350.
 8. Näste ägare var Ulf Aagesen Thottson och bror till en direkt ana, som 1371 efterträddes av
 9. Peder Axelsen Thott (direkt ana), till Härlöv nära nuvarande Kristianstad. Hans svärson,
 10. riddaren Niels Svendsen Sparreson till en direkt ana löste till sig Ellinge 1395. Denna ätt Sparre härstammade från Jylland och förde två sparrar i sitt vapen. Kalmarunionen medförde under 1400-talet ett närmande mellan de tre nordiska länderna och Sparrarna till Ellinge var ett exempel på detta. Niels Svendsen Sparre har bl.a. undertecknat förbundstraktaten mellan unionskungen Erik av Pommern, finns med i vårt släktträd ochWladislaus av Polen, finns även han med i vårt släktträd, 1419 jämte flera andra dokument. Hans son
 11. Kjeld Nielssen Sparre blev näste ägare till godset och han efterträddes av sin bror
 12. Väpnaren Claus Nielsen Sparrefinns med i vårat släktträd, som bebodde gården 1439 och som genom giftermål med Katarina Bielke, finns med i vårt släktträd, även blev herre till Wik i Uppland samt svåger till svenske marsken och senare riksföreståndaren och kungen Karl Knutsson (Bonde) finns med i vårt släktträd. Han blev trots detta trogen sitt fädernesland Danmark. Hans efterträdare, sonen
 13. Niels Clausen Sparre, finns med i vårt släktträd blev däremot genom sin uppfostran och släktskap med Sveriges ledande män, Karl Knutsson och Sten Sture den yngre,  finns med i vårt släktträd, helt svensk. Han var bland annat svenskt riksråd och hövitsman på Elfsborg och en myndig självsäker herre, som 1495 på egen hand förklarade England krig. Lyckan vände emellertid när han tog Sten Sture den yngres parti i striderna med danske kungen Hans och 1505 dömdes han skyldig till majestätsbrott och förlustig liv, ära och gods, varvid Ellinge drogs in till den
 14. Danska kronan och såldes år 1511 till
 15. Henrik Krummedige, direkt ana, en av sin tids mest betydande män, som bl.a. var danskt och norskt riksråd och hövitsman på Bohus. Redan före Henrik Krummediges död 1530 blev
 16. Eske Pedersen Billedirekt ana gift med hans dotter Sophie Krummedigedirekt ana ägare till EllingeMånstorp och det halländska Vallen. Vid den Christian II-trogne Sören Norbys uppror mot Frederik I 1525 blev Ellinge intaget och plundrat, eftersom Bille hörde till Frederiks män. Händelsen finns återgiven i ett brev från gårdsfogden till Eske Bille. Fogden berättar att han blivit överraskad av budskapet om fiendens annalkande och bara haft en natts frist att föra bort livsmedel och dyrbarheter. Vidare skriver han att 400 bönder kom, bröt upp dörrarna och tog till sig mat och öl. Själv hade han flytt och stått ett dygn i “det ny mag”, d.v.s. han hade gömt sig i det nybyggda utedasset. Senare rapporterade han att “alltsammen er vel ved magt undtagen 2 senge, som bönderne sloge i stykker”. Eske Bille satt som länsman på Bergenhus i Norge 1529-37 och blev sedan ståthållare på Köpenhamns slott och rikshovmästare. Han dog 1552. Av hans många jordagods gick Ellinge till hans andre son,
 17. Jörgen Billefinns med i vårt släktträd, senare även ägare till Vallen, som en annan bror erhållit i arv. Han dog 1601 och ärvdes av sin son
 18. Eske Bille finns med i vårt släktträd. Då denne dog barnlös 1619 tillträdde hans systerson
 19. Riksrådet Eske Laugesen Brock af Estrup, finns med i vårt släktträd egendomen. Eftersom denne var den siste manlige medlemmen av sin ätt, gick godset vid hans död år 1625 till dottern
 20. Brigitte Brock,  finns med i vårt släktträd och hennes man Tyge Brahe finns med i vårt släktträd till Tosterup. Av hans många jordagods gick Ellinge till hans andre son, Jörgen, senare även ägare till Vallen, som en annan bror erhållit i arv. Han dog 1601 och ärvdes av sin son Eske. Då denne dog barnlös 1619 övergick egendomen till hans systerson riksrådet Eske Laugesen Brok, som var en av Danmarks rikaste och mäktigaste män. Hans dagböcker, som skildrar en rik adelsmans liv på den tiden, finns bevarade. En lustighet är, att han brukade sätta ett kors i dagboken varje gång han deltog i ett dryckeslag. Ibland ett kors, någon gång två och vid ett tillfälle hela fyra kors på samma dag, men då hade han också supit ihop med Christian IV på Borgeby slott och vid korsen skrivit kommentaren “libera nos domine”, “Herre Gud, bevare oss”. Eftersom Eske Brok var den siste manlige medlemmen av sin ätt, gick godset vid hans död 1625 till dottern Brigitte och hennes man Tyge Brahe till Tosterup. Kort därefter sålde de Ellinge till
 21. Den rike godsägaren Frands Lykke, finns med i vårt släktträd som var gift med Brigittes syster Lisbeth Brockfinns med i vårt släktträd och han bytte 1632 bort godset till
 22. Fröken Mette Barnekow, finns med i vårt släktträd. Hon bodde troligen inte på Ellinge och dog ogift åtta år senare.
 23. Egendomen gick då till brorsdottern Margrete Barnekow, direkt ana och hennes man, vice landsdomaren i Skåne,
 24. Christoffer Walkendorff, direkt ana. Han var en av de danska adelsmän som 1658 svor den svenske kungen trohetsed och blev introducerad på Riddarhuset 1664.
 25. Efter honom tillträdde 1690 sonen Hans Walkendorff, direkt ana. Det var han som 1680 fick i uppdrag att hämta den danska prinsessan Ulrika Eleonora i Köpenhamn och eskortera henne till Skottorps herrgård i Halland för att hon där skulle vigas med Karl XI, finns med i vårt släktträd. Herr Hans slösade emellertid bort sitt arv så grundligt att han måste låna bröd av sina egna bönder. Han kallades därför “Hans Lånekaka”. År 1714 fick han sälja Ellinge på grund av sina skulder.
 26. Köpare var en betydligt bättre hushållare, nämligen grevinnan Margareta von Ascheberg, finns med i vårt släktträd på Vittskövle, dotter till fältmarskalken Rutger von Ascheberg, finns med i vårt släktträd och änka efter överste Kjell Christoffer Barnekow, finns med i vårt släktträd. Hon lät göra en besiktning av Ellinge, vilken visade att byggnaderna var kraftigt förfallna. Hennes många egendomar skiftades 1724, så att Ellinge tillföll svärsönerna
 27. Greve J.A. Meyerfelt och
 28. FriherreWilhelm Bennet. Den senare, som var generalmajor och landshövding och gift med hennes dotter Magdalena Eleonora Barnekowfinns med i vårt släktträd, blev samma år ensam ägare till godset. Det var han som iståndsatte den förfallna gården, varvid huvudbyggnaden grundligt förändrades och de andra byggnaderna revs.
 29. Vid Wilhelm Bennets död 1740 ärvdes egendomen av dottern Christina Bennet, som gifte sig med
 30. Överstelöjtnanten greve Carl Fredrik Dücker.
 31. Denne efterträddes av sin son Carl Fredrik Dücker.
 32. Den tredje och siste Carl Fredrik Dücker dog barnlös år 1889. Under hans tid fick huvudbyggnaden sitt nuvarande utseende.
 33. Efter honom tillträdde hans systerdotters son, överhovstallmästaren friherre Fredrik Wrangel af Sauss,finns med i vårt släktträd som var gift med grevinnan Ebba Piper, finns med i vårt släktträd från Sövdeborg. De bodde aldrig på slottet utan lät iordningställa en bostad på andra sida vallgraven, den Wrangelska villan.
 34. Fredrik Wrangel efterträddes år 1932 av sin son Carl Gustaf Wrangel, finns med i vårt släktträd. När denne dog år 1948 var ekonomin så dålig att hans son inte hade möjlighet att ta över godset.
 35. Ellinge inköptes 1950 av industrimannen tekn. doktorn Ernst Wehtje j:r ( grundare av Skånska Cementgjuteriet – Skanska) och hans maka Britta Elfverson, och deras son Hans-Christian övertog driften. 1954-56 genomgick det förfallna slottet en omfattande restaurering och upprustning under ledning av arkitekten Leon Nilsson.
 36. Hans-Christian Wehtjes son Mikael Wehtje är nu ägare till Ellinge, som omfattar ca 750 hektar.

Källor Sylve Åkesson Svenska slott och herresäten.

AW