Släktens ursprung

Vårt ursprung – Falkendorf i Bayern eller Tyrolen?

Schloss Falkendorf är nu en ruin

Schloss Falkendorf Bilden är ett vykort, ägare Ann Walkendorff

Här är bildbeviset, det finns en slottsruin i en liten by som heter Falkendorf, och som ligger i Steiermark i nuvarande Österrike. Bilden är gammal, och på en nytagen bild från 2012 finns endast en mindre del kvar av ruinen. Det ser ut som bara grunden är kvar, den skymtar bakom träden.

FalkendorfRuineIrenfritzhof

Foto:Herbert Krenn

Genom historien har det funnits flera slott med namnet Falkendorf, Schloss Falkendorf återfinns i flera äldre skrifter. Länk.

Jag fortsätter envist att driva min tes om att vårt ursprung finns i Bayern eller i Tyrolen, och inte i byn Walkendorf i Mecklenburg Vorpommern. Svenska Riddarhuset skriver att man inte lyckats finna någon anknytning till de två förstnämnda alternativen. Jag vill tvärtemot hävda det motsatta, och jag har funnit flera exempel som jag anser styrker den hypotesen.

Troligast är nog att vi ursprungligen kommer från Bayern och orten Falkendorf som ligger i Aurachtal Erlangen-Höchstadt.

Till stöd för tesen anför jag följande:

Släktens vapensköld – i hjärtskölden finns tre svarta falkvingar som omger en röd ros.

F och V uttalas lika i tyskan. Genom åren har vårt namn stavats antigen med F eller V/W. Falke på tyska betyder falk.

De äldre tyska gotiska bokstäverna, är i sin snirklighet lätta att läsa fel. Titta på B F och V W.

vp tyska

Jag har till och med funnit namnet stavat med B, i en äldre tysk vapenbok. Die Balckendorff! I hjärtskölden ser det mer ut som en krona än en blomma/ros. Kanske ett äldre tecken på att släkten är just friherrelig?

Så här ser orten Falkendorfs vapen ut, där man poängterar sambandet med just falken. Den svart-vita färgen återfinns här, precis som i vår sköld.

Beskrivningen lyder:

“Die Wappenbeschreibung lautet: Über von Silber und Schwarz geviertem Wellenschildfuß (den Fluss Aurach repräsentierend) in Grün unter einem silbernen Falkenkopf (als Zeichen für den Ortsteil Falkendorf) zwei schräg gekreuzte goldene Schlüssel.”

“Beskrivningen av vapenskölden lyder: ovanför den silver- och svarta präglade vågsköldbasen (som representerar floden Aurach) i grönt under ett silverfalkhuvud (som en symbol för Falkendorf-distriktet) två diagonalt korsade gyllene nycklar.”

De svart-vita färgerna representerar floden Herzogenaurach som flyter genom området.

Walkendorff25

I flera skrifter nämns släktens ursprung, och jag förstår inte varför man inte sätter tilltro till dessa. Den äldsta jag funnit hittills är från 1536. 

Nicolaus Heldvaderus/Heldvadcrus refererar till denna text:

»Gammel Adels Slecht udi Danmarck paa de tjder, der Herre Bisperne bleffue affsæt, oc Religionen forandret, Anno 1536«.“I Fortalen har Heldvadcrus for øvrigt meddelt nogle lidet betydende Bemærkninger om adelige Slægtnavne, deriblandt følgende:

»Den første Falckendorph kom ind i Danmarck med Kong Christoffer aff Beyren, vaar fød aff Frijherrer Slect i Tirol«”.

Källa: Historiske samlinger, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto. https://archive.org/details/historiskesamlin04rr/page/410

Sidan 410

Samma information återkommer i Klevenfeldts Samlinger bevarede Optegnelser, nedskrevne med en Hånd fra Begyndelsen af det 17. Århundrede. Där har man lagt till namn på personer: 

“Den første, som kom her i Danemark med Kong Christopher af Bajern, hede Her Peder Walckendorff; hans Fader skulde have hedet Henning Walckendorff, hans Moder Fru Wendell Barsnig, hans Farmoder Fru Cathrine von Landshüt, hans Mormoder Fru Anna Bartensleben. Fornævnte Hr. Peder Walckendorffs Hustru hede Fru Mette Mandorff; de havde tilsammen en Søn og tre Døtre.”

1.(Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. (Dansk Adelsforening), [1884 – 2011]., DAA 1928:II:130.)

2.(Kongelige Bibliotek, Ny kongelige Samlinger, Folio, Nr. 1331 f (Breve til K.).

Båda skribenterna nämner att familjen kom till Danmark med kung Christopher av Bayern. Varför skulle de inte ha gjort det?

Elgenstierna som grundar sig på Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), DAA 1928:II:130, skriver:

Denna danska adelsätt, av vilken en gren efter Skånes införlivande med Sverige introducerades på svenska riddarhuset 1664, skall enligt uppgift hava inkommit till Danmark från Bayern eller Österrike. Någon anknytning till dessa länder har dock icke kunnat påvisas. Däremot ligger det antagandet nära, att ättens ursprung kan sökas i Mecklenburg.”                                                                          

Detta är ju mycket motsägelsefullt, man väljer att negligera en uppgift- “skall enligt uppgift hava inkommit till Danmark från Bayern” . Varför gör man detta???? Har man ens försökt påvisa sanningen i denna uppgift? Troligen inte.

Riddarhuset hävdar vidare: “Däremot ligger det antagandet nära, att ättens ursprung kan sökas i Mecklenburg, varest i närheten av staden Tessin vid pommerska gränsen ligger byn Walkendorf med resterna av en borg. Byn uppgives hava fått sitt namn av Walik castrensis af Demmin (1216), och personer med namnet Walkendorff förekomma i mecklenburgska urkunder redan i början av 1300-talet.”

Jag hävdar att detta är en felaktig slutledning. Tyskans Walk har inget med falk att göra. Då skulle vi väl ha en annan symbol i skölden? De personer som nämns och som bar namnet Walkendorff hade säkert anknytning till den byn. I olika texter nämns att denna släkt “fört en mycket beskedlig tillvaro”.

“I Meklenborg har Slægten Walkendorf ført en meget beskeden Tilværelse, 1321 bortpanter en Willekinus Duvendick tre Gårde i Kuckenshagen ved Barth til en Walkendorf (uden Fornavn). 1351 forekommer en Væbner Nicolaus Walkendorp ved Coslin. 1486 nævnes Conrad Walkendorf som Dekan ved Mariekirken i Rostock.” Källa:(http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I16818&tree=2).

Jag hävdar att det här är en annan släkt som funnits i området hela tiden, och så långt fram som på 1800-talet. Då utvandrade en del av dess medlemmar till bland annat till USA via Lübeck . Det finns inga belägg för att den då i Danmark bosatta adliga ätten Walkendorff/Valkendorf skulle ha anknytning till dessa familjer. Ätten dog ut i Danmark 1747, det ter sig mycket otroligt att de inte skulle ha känt till att det funnits en släktgren i Tyskland.

För att återgå till tesen om ursprunget i Mecklenburg.

Varför skulle “personer som levde under enkla förhållanden” finnas med i ett kungafölje, och dessutom föra en vapensköld med symboler för falken? Hur stämmer det med att de skulle vara av gammal friherresläkt? Rätt om de är fattiga bör de fortfarande bära sin titel som till exempel Freiherr, eller på annat sätt markerat sin börd.

Var fick de ekonomiska medel ifrån som gjorde det möjligt att så småningom etablera sig i Danmark?

Varför kunde de gifta in sig i den danska högadeln? De gör man troligtvis inte om man inte själv kommer från ett högre stånd. Arthur G. Hassø skriver i boken om Kristoffer Valkendorf, fritt översatt från danskan:

” Denna adelssläkt, där adelskap härrör från en så avlägsen forntid, att det icke är möjligt att bestämt datera en exakt tidpunkt”.

(Hassø Arthur G.: “Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til Gloprup (1525-1601) en biografi” Levin & Munksgaard København MCMXXXIII).

Då stämmer det bättre med att vi har vårt ursprung i Bayern, jag återgår till meningen: “»Den første, som kom her i Danemark med Kong Christopher af Bajern, hede Her Peder Walckendorff; hans Fader skulde have hedet Henning Walckendorff, hans Moder Fru Wendell Barsnig, hans Farmoder Fru Cathrine von Landshüt, hans Mormoder Fru Anna Bartensleben. Fornævnte Hr. Peder Walckendorffs Hustru hede Fru Mette Mandorff; de havde tilsammen en Søn og tre Døtre.«