Valkendorfs kollegium Köpenhamns Universitet

Bildkälla: kbhbilleder.dk/kbh-museum/53669

Valkendorfs kollegium Köpenhamns Universitet

Christoffer Walkendorff grundade detta kollegium den 26 februari 1589. Det är Nordens äldsta collegium. Här fick fattiga studenter möjlighet att bedriva högre studier. Kollegiet hade 16 platser. Det finns kvar än i dag. Titta in på deras hemsida

Valkendorfs Kollegium Sankt Peders Stræde 1749. Från Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

“Jeg blev Valkendorfianer, høj’re kan man ikke nå. Åh, hvor godtfolk ikka aner, om hvad godtfolk ej kan få. Jeg blev dus med traditioner, som har svundne seklers ånd, jeg fandt levende idoler, jeg har knyttet venskabs bånd..

vaabenskjold (1)collegium

“Vort hus af Danmarks gamle stamme samler kuld af folkets blod og marv.
Vi ta’r ungdom på ungdom i arv, og vi ta’r vor tørn til slægtens tarv.
Seklerne går – men VALKENDORF består og vort hus vil fostre kuld på kuld fra vår til vår.”

-tekst fra kollegiets sangbog

“Ave Maecenas noster Christophore, domus fundator Walckendorphianæ! Gratias agunt tibi hic alumni clare canantes…”

I 1588 købte Christopher Valkendorf Hvidekloster, der hidtil havde fungeret som kloster og studerebolig for munke af karmeliterordenen, og indrettede det til et kollegium, der blev indviet den 26. februar 1589 og fik navnet Valkendorfs Kollegium. Christopher Valkendorf var på det tidspunkt rentemester, men han blev i 1596 udnævnt til Rigshofmester – og beholdt denne titel til sin død i 1601. Oprettelsen af kollegiet var “…et Led i en Række af Bestræbelser fra dets Stifters Side for at gavne Videnskaben og dens Dyrkere.”

Bygningen som Christopher Valkendorf købte var på det tidspunkt mindst 70 år gammel, og det står læse i kollegiets historie, at den har påkrævet meget vedligehold undervejs. Udover almindeligt forfald blev kollegiet i 1658 ramt af en granat under Karl Gustavs bombardement af København, og dette var iflg. gamle optegnelser ved at bringe “..Biblioteket i Fare ved at sprænge Hul i dets Mur.”
Under den store brand i 1728 blev også Valkendorfs Kollegium medtaget, og selvom en del af de tykke mure stod branden stand var kollegiet ubeboeligt i flere år herefter. Genopbygningen af kollegiet var nødtørftig og huset blev aldrig i rigtig god stand. I 1865 blev det besluttet at rive hele bygningen ned – for at bygge en ny og bedre, længere bagud på grunden. Dermed forsvandt de sidste rester af det gamle Hvidekloster. I 1866 kunne alumnerne genindflytte i den nye kollegiebygning, der stadig står den dag i dag – dog med en ekstra etage, der blev bygget til i 1920.

Om livet på kollegiet kan man af gamle protokoller læse, at det daglige liv formede sig som følger;
“Om Morgenen, ved Halvfemtiden om Sommeren, ved halvseks om Vinteren, traadte Inspector collegii ud af sit Kammer Østen ved Gadedøren og oplod denne, som om Natten havde henstaaet laaset. Naar det var gjort, samlede han Alumnerne om sig i Auditoriet, hvor de under hans Ledelse ved Kerters Lys hold Morgensang og Bøn. Var nogen udblevet, optegnede Inspektor vedkommendes Navne i en Bog.”
Man må nok konstatere, at det eneste, der er tilbage af den “tradition” er, at beboerne stadig kaldes alumner, og at der stadig eksisterer en Inspector collegii!!
Nu skal det ikke forstås sådan, at alumnerne på den tid var aldeles fromme og kun brugte tiden på at studere. Beværtningerne i området havde ofte besøg af alumnerne, der ikke gik af vejen for et godt slagsmål, og desuden ikke altid forstod at betale deres regninger. På et tidspunkt stod det så grelt til, at kongens foged kom ridende til Kollegiet for at irettesætte slagsbrødrene og bede dem om at betale deres udeståender omgående. På det felt hersker der trods alt mere orden i dag, nok kan der blive drukket på caféerne i området – men kredit og slagsmål er ikke noget alumnerne giver sig af med – hvilket måske til dels skyldes, at der siden 1972 også har boet piger på kollegiet….?!

Adskillige kendte personer har beboet kollegiet som alumner gennem tiderne. Af de mest kendte kan nævnes Johannes Ewald, N.F.S. Grundtvig, Steen Steensen Blicher, Frederik Christian Sibbern, B. S. Ingemann og Herman Bang. Desuden har folk som Ludvig Holberg og Öhlenschlager taget del i diskussioner og disputatser.

Om og hvem af de nuboende alumner, der en dag går hen og bliver berømte, vil vi undstå os at gisne om. Blot vil vi glæde os over, at det ærværdige gamle kollegium stadig eksisterer som et rum, hvor faglighed og visdom kan udveksles og diskuteres – med den lange historie som et ekstra pust til nysgerrighed, søgen og udfordring.

Valkendorfs collegium gamla byggnaden

“Om Arild Huitfeld höra vi i förbigående, att han i januari och februari 1578 inköpte 300 torrvedsstickor och ett pund ljus. De förstnämnda kostade 3½ mark, ljusen 6 skilling pundet. Hundra torrvedstickor motsvarade alltså i pris ungefär 3 pund ljus. Det var då säkerligen en kär gåva, när Christoffer Valkendorf i december 1588 skänkte 1,000 torrvedstickor att fördelas mellan dem som bodde i hans ”kollegium” i Köpenhamn. Det blev 90 stickor i varje kammare. Med ett sådant förråd kunde det läsas mycket morgon och afton under vinterns lopp. (Troels-Lund s.11)”

#valkendorfskollegium